UA RU EN

— Особливості підписання договорів —


Особливості підписання договорів

Строк договору є однією із складових його змісту. Строком є термін дії певного договору. Протягом строку дії договору сторони мають права і повинні виконувати свої обов'язки, які обумовлені предметом того чи іншого договору. Строк дії договору визначається сторонами на їх власний розсуд, за винятком випадків, коли законом передбачено конкретний строк дії того чи іншого виду договорів.
Частина 2 ст. 631 Цивільного кодексу України встановлює загальне правило щодо моменту набрання чинності договором, в той же час закон дозволяє сторонам домовитись про те, що умови договору застосовуються й до відносин між ними, які виникли до його укладення.
Протягом строку дії договору діє і зобов'язання, взяте на себе сторонами відповідно до умов договору. У випадку, коли сторони виконують свої зобов'язання до закінчення строку, визначеного в договорі, припиняється дія такого договору.
Закінчення строку дії договору не звільняє сторони від відповідальності за порушення договору, вчинене під час дії цього договору, однак при цьому слід враховувати строки позовної давності, що передбачені ст. 257 та ст. 258 ЦКУ.
Частиною першою ст. 638 ЦК України встановлено загальне правило відповідно до якого договір є укладеним з моменту коли сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору. Дане загальне правило лише прив'язує момент укладення будь-якого цивільного-правового договору до моменту досягнення згоди з усіх його істотних умов не визначаючи правило, яке б конкретизувало названий момент досягнення згоди. Відповідно до ч. 2 ст. 638 ЦК України договір є укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною. Слід зазначити, що встановлення моменту укладення договору лежить у площині доказів та процесу доказування.
Слід також звернути увагу, на те, що настання моменту укладення договору може залежати від надання договору, передбаченої законом або обумовленої його сторонами за взаємною згодою, тієї чи іншої його форми. Так, відповідно до ч. 2 ст. 639 ЦК України якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому цієї форми, навіть якщо законом ця форма для даного виду договорів не вимагалася.
Встановлення факту вчинення дії, яка засвідчує бажання укласти договір в основному пов'язується з вирішення, у свою чергу, двох основних питань: укладеності договору та відповідності дії, що вчинена на умовам оферти та умовам виконання договору.Практично дія, що засвідчує бажання укласти договір має відповідати ознакам правочину по виконанню названого договору або мають бути вчинені дії, що свідчать про значну і серйозну підготовку до його виконання, що також випливає із умов оферти.Причому не обов'язково та чи інша дія по виконанню чи підготовці, які випливають із змісту оферти, мають бути завершеними. Це може бути лише початок дії по виконаню, наприклад виконана частина дій по відвантаженню.
Щодо письмової форми договору. Відповідно до ст. 208 ЦК України, правочини між юридичними особами вчиняються у письмовій формі.
Передбачається два способи письмового оформлення правочину. Письмовою формою вважатиметься таке оформлення правочину, яке забезпечує фіксацію змісту правочину в одному документі (довіреності, заповіті, договорі, розписці про одержання грошових коштів у позику, підписаній обома сторонами, тощо) або в кількох документах (довідка-рахунок на придбання в магазині автомобіля та касовий чек про оплату його вартості), в листах, телеграмах, якими обмінялися учасники правочину. У ЦК у окремих нормах прямо передбачаються спеціальні способи оформлення правочинів, прирівнювані до письмової форми. Наприклад, за ст. 937 ЦК письмова форма договору зберігання буде вважатися дотриманою, якщо прийняття речі на зберігання посвідчене розпискою, квитанцією або іншим документом, підписаним зберігачем. Воля сторін на укладення правочину може бути виражена також за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв'язку, але за умови наявності достатніх ознак їх приналежності стороні даного правочину. Основні правові засади електронного документообігу, у тому числі в сфері договірних відносин, визначаються ЗУ "Про електронні документи та електронний документообіг". Не допускається вчинення у електронній формі, зокрема, такого правочину як вексель (ст. 5 ЗУ "Про обіг векселів в Україні").
Для письмового правочину недостатньо викласти його зміст у відповідному документі з дотриманням існуючих правил правопису та філології. Сформульований текст обов'язково має бути підписаний його стороною (сторонами). Під підписанням правочину необхідно розуміти скріплення тексту оригінальною позначкою, притаманною лише даній особі. Відповідно до ст. 5 Конвенції Організації Об'єднаних Націй "Про міжнародні переказні векселі і міжнародні прості векселі" від 9 грудня 1988 р. підпис означає власноручний підпис або його факсиміле або інше еквівалентне посвідчення автентичності інших засобів, а підроблений підпис означає підпис, зроблений шляхом неправомірного використання зазначених засобів. Законами України "Про електронний цифровий підпис" та "Про електронні документи та електронний документообіг" визначаються правовий статус та порядок використання електронного цифрового підпису.
Спеціальні вимоги встановлюються для письмових правочинів юридичних осіб. Вони мають бути підписані особами, уповноваженими на це установчими документами юридичної особи (головою правління, президентом, директором тощо), довіреністю, законом або та іншими актами цивільного законодавства, та скріплюються печаткою. На відміну від нового ЦК, ЦК 1963 р. (ст. 44) вимагав для письмових угод лише підпису осіб, які їх укладали.
У свою чергу, Вищий Господарський Суд України в інформаційному листі від 07.04.2008 р. № 01-8/211 “Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України” зазначив, що правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він відповідає вимогам статті 207 ЦК України. Зокрема, відповідно до частини першої статті 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв'язку.
Якщо правочин не відповідає вимогам статті 207 ЦК України, то його не можна вважати вчиненим у письмовій формі. Разом з тим за загальним правилом частини першої статті 218 ЦК України недодержання сторонами письмової форми правочину, яка встановлена законом, не має наслідком його недійсність, крім випадків, встановлених законом, але рішення суду не може ґрунтуватися на свідченнях свідків. В разі недодержання сторонами письмової форми правочину, для з'ясування факту його вчинення та змісту слід застосовувати за аналогією частину другу статті 205 ЦК України. Поведінка сторін, що засвідчує їхню волю до настання відповідних правових наслідків, може доводитись письмовими та іншими доказами, крім свідчень свідків (п. 20 Листа).
Таким чином, якщо сторони погодили всі істотні умови під час листування, а одна із сторін отримала пропозицію до укладення договору, а інша сторона виконала певні дії, що є предметом такого договору, то договір вважається укладеним, а від так обмін сторонами договору пізніше, ніж стоїть дата його підписання (наприклад, договір реально виконується з 15 жовтня, а сторони його підписали 1 листопада з зазначенням дати 15 жовтня), то такий обмін є лише формальністю, що не може містити ознак правопорушення, так як сторони здійснюють обмін підписаними договами на вимогу ст. 207, 208 ЦК України. Зауважемо, що такий договір фіксує факт взаємовідносин між сторонами, які спрямовані на отримання правових наслідків (реального результату). У випадку, якщо сторони укладають договори “заднім” числом без наміру створити правові наслідки, то такі дії визначаються як фіктивний правочин, що може бути визнаний судом недійсним.
ОТРИМАЙТЕ ПРОФЕСІЙНУ
КОНСУЛЬТАЦІЮ ЮРИСТА
Будь ласка, заповніть форму та
надішліть її нам. Впродовж 15 хвилин
наш юрист зателефонує
Вам та відповість на всі Ваші питання
ЗАЯВКА НА КОНСУЛЬТАЦІЮ
ОСТАННІ НОВИНИ
15
лютий
Рейтинг ЖК Києва від Monitor.Estate
Близько 20% столичних ЖК реалізуються без дозволу на будівельні роботи
ДЕТАЛЬНІШЕ
ПРАВОВИЙ КОММЕНТАР
29
травень
Как сдавать жилье в аренду легально: правовые нюансы
Юрист ЮФ "KopotLawyers" Андрей Михеев рассказывает юридические нюансы сдачи жилых...
ДЕТАЛЬНІШЕ
РЕКОМЕНДАЦІЇ КЛІЄНТІВ
ТОВ "Гексагон-Україна"
Андрій Скіп, заступ. директора
Висловлюємо подяку за професійну та своєчасну допомогу юристам KopotLawyers у вирішенні...
ДЕТАЛЬНІШЕ